Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1
UAB „Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį planuoja įgyvendinti projektą "Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.135.817,67 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 2.665.445,02 Eur ir Telšių savivaldybės lėšos 470.372,65 Eur.

Šiuo metu viena didžiausių problemų Telšių mieste yra susidėvėjusi ir nepakankamai išplėtota paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Net ir surenkamos bei į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos nėra valomos. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimą. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Todėl siekiant sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai planuojama vykdyti šį projektą, kurio pagrindinės veiklos yra:

- Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Respublikos g. – 1400 m;
- Pastatyti paviršinių nuotekų valyklas (Laivų g. 5, Žarėnų g., Kauno g. ir Vilniaus g. ) - 4 objektai;
- Įrengti paviršinių nuotekų tinklus Kuršėnų ir Šviesos gatvėse – 0,98 km (Kuršėnų gatvė su nuvedimu į Tulpių gatvę, tinklų ilgis 0,68 km. Šviesos gatvė su nuvedimu į Palangos gatvę, tinklų ilgis 0,30 km.
- Inventorizuoti dalį Telšių mieste esančios lietaus nuotakyno sistemos – 27,8 proc.
- Išplėtoti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą Telšių mieste. Įrengti naujus paviršinių nuotekų tinklus šiose miesto gatvėse: K. Mindaugo, Stoties, Aguonų, L.Pelėdos, Varduvos, Ligoninės, Ramunių, Džiugo, J.Biliūno, Germanto, Minijos, Rožių, Šatrijos, V.Kudirkos, J.Janonio, Alyvų, Butkų Juzės, Ąžuolyno, Žarėnų, Aušros, Lygumų, Tulpių, Šviesos, S.Nėries/Kepyklos, Degaičių, M.Valančiaus, Medvėgalio, Muziejaus, Virvytės/Beržų – 10,7 km.
- Hidrodinaminės mašinos įsigijimas, kuri bus skirta paviršinių nuotekų valyklų aptarnavimui – 1 vnt.

Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai:

- Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkama paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 196 ha;
- Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (27,8 proc., t.y. 8,27 km.)

Siekiant įgyvendinti projektą 2018-05-11 pasirašytos dvi rangos darbų sutartys ir 2018-04-30 tinklų inventorizavimo paslaugų sutartis:

- Rangos sutartis Nr. TV20180511/1 „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose“, rangovas „Infes“.
- Rangos sutartis Nr. TV20180511/2 „Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos Žarėnų g. Ir Laivų g., Telšiuose“, rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“ ir UAB „Norus“ .

Rangovas įsipareigojo tinkamai atlikti ir baigti darbus per 24 mėn. nuo darbų pradžios.

- Paslaugų sutartis Nr. TV20180430/3 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, UAB „Plungės lagūna“.

Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

iso2015