Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1
UAB „Telšių vandenys" 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ sutartis.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 10.178.619,81 Eur . UAB „Telšių vandenys“ (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 8.651.826,84 Eur lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Šį projektą UAB ,,Telšių vandenys“ įgyvendina kartu su jungtinės veiklos partneriu Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo 1.017.861,98 Eur. UAB „Telšių vandenys“ prisidės prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis 508.930,99 Eur ir apmokės visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

Projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tikslas yra sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Telšių rajone. Įgyvendinant projektą bus pastatyti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai, apimantys pilną dumblo apdorojimo grandį (dumblo tankinimas, pūdymas, sausinimas ir dumblo džiovinimas). Taip pat bus įrengiamas dumblo skaidymo įrenginys, kurio dėka nuotekų dumblo pūdymo metu išsiskiria didesnis biodujų kiekis. Išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą.

Įgyvendinus šį projektą pagerės teikiamos nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kokybė. Taip pat, dėl sukurto reikiamo nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumo, Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose bus galima priimti iš aplinkinių nuotekų valyklų atvežtą nuotekų dumblą. Numatoma, kad bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas.

Siekiama, kad nuotekų dumblas būtų sutvarkomas civilizuotu būdu, sumažinant aplinkos taršą ir užtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, todėl projekto įgyvendinimas svarbus ne tik Telšių miestui, bet ir visam Telšių regionui.

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2018-04-16 su UAB „Arginta". Rangovai darbus įsipareigoja atlikti ir užbaigti per 18 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais.

Šis įgyvendintas projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

iso2015